مسلح سازي و تقويت ديوار حائل خيابان قله

کارفرما : سازمان عمران شهرداري تبريز

مشاور : شركت مهندسين مشاور پي افكن سازه

موقعیت مکانی  پروژه:  ایران – تبريز –  مقبره دو كمال خجندي

شرح عملیلات انجام یافته :

 محاسبه ، ارائه طرح و دیتیل اجرائی جهت مسلح سازي با استفاده از ژئوگريد

ماتریالهاي مصرفی: ژئوگريد با مقاومت  هاي كششي مختلف .