گالری عکس های مهندسی راه

گالری عکس های اجرای پایلوت خیابان سامان پور تهران

گالری عکس های بازدید از پایلوت خیابان سامان پور تهران

عکس آسفالت ریزی پایلوت سامان پور - یک لایه توپکای 6 سانتی

مغزه گیری از پایلوت

گزارشات تکمیلی فنی شرکت نیکل روسیه در خصوص پایلوت و منطبق بر استاندارد