پروژه های آب بندی

آببندی درزهای انبساطی و ترک هاي موجود در گالری سد آغ چای خوی

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی

کوتینگ و آببندی سطوح داخلي کف و دیوار و سقف سيفون شبكه سد آيدوغموش ميانه

کارفرما : سازمان آب منطقه اي آذربايجانشرقي

کوتینگ و آببندی سطوح داخلی سيفون قورول شبكه سد آغ چاي خوي

کارفرما : سازمان آب منطقه اي آذربايجان غربي

کالورت ، تونل و حوضچه های فلومتر ساحل چپ و راست سد خداآفرین

کارفرما : سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی