پروژه های مهندسی راه

اجرای پایلوت اصلاح و بازسازی روسازی خیابان سامان پور تهران

کارفرما : سازمان مهندسی فنی و عمران شهرداري تهران

مسلح سازي و تقويت ديوار حائل خيابان قله

کارفرما : سازمان عمران شهرداري تبريز