اطلاعات و گواهی های فنی

کاتالوگ نیکوفلاک شرکت نیکل روسیه

تاییدیه ها

دفترچه نتایج آزمایشگاه شرکت آرمان صنعت تدبیر اندیش

نقش ماده پلیمری معدنی نیکوفلاک

گواهی از شرکت Nika expo روسیه