آببندي كالورت ، تونل و سرریز نعل اسبی سد خداآفرین

کارفرما :

سازمان آب منطقه ایی آذربایجان شرقی

مشاور :

مهندسین مشاور مهاب قدس

موقعیت مکانی پروژه :

سد خدا آفرین

سال :

90-89

مرحله انجام عملیات :

حین احداث

موضوع پروژه :

آببندی درزهای انبساطی و اجرایی دارای نشتی در تونل های ساحل چپ و راست ؛ درزهای انبساطی بالادست هسته رسی در دهانه های چهار گانه کالورت ها ؛ آببندی فلومتر های چپ و راست و ترک های موجود در سر ریز نعل اسبی

حجم کاری :

تعداد درزهای دارای نشتی در حدود 19 عدد و جمعاً به طول 684 متر بوده است.

نشتیهاي  پراکنده موجود در بدنه تونل  نیز با ديتيلهاي ارائه شده آببندی گردید.

عملیلات انجام یافته :

با توجه به مشکلات ناشی از مراحل اجرائی؛ نشتی هایی در تونل های ساحل چپ و ساحل راست به صورت پراکنده و به میزان متوسط  نشتی 60 لیتر در ثانیه و با فشار 2.5 bar  در در هر دو تونل و همچنین نشتی در درزهای انبساطی بالادست هسته رسی در هر چهار دهانه کالورت و به میزان متوسط نشتی 200 لیتر در ثانیه و با فشار 2.5 bar مشاهده می گريد. شرکت پامکو جهت حل مشکلات موجود وبا ترک تشریفات قراردادی با سازمان آب منطقه ای آذربایجانشرقی منعقد و عملیات اجرائی را به شرح زیر آغاز نمود:

  • تخلیه آب های داخل تونل ها و کالورت با استفاده از چندین دستگاه پمپ قوی
  • باز نمودن دریچه اضطراری تونل ها در عمق 23 متری و حمل تجهیزات و ماتریال های لازم داربست و تخته زیرپائی به داخل تونل و نصب داربست در محل های مورد نظر.
  • بازنمودن روی محل های نشتی و ترمیم سطوح و بند آوردن نشتی ها با مصالح مخصوص Fix 10 s  و به صورت موقت و سوراخکاری و Packer گذاری و تزریق رزین یک جزئی و دو جزئی برای آببندی دائم .
  • ساخت قالب های فلزی و نصب آنها بر روی درزهای انبساطی در دهانه های کالورت جهت آببندی اولیه و جلوگیری ازفرار رزین های تزریقی تا اتمام زمان واكنش .
  • سوراخکاری، packer گذاری و شلنگ گذاری داخل درزها جهت تزریق رزین هاو آببندی نمودن دائمی محل های نشتی.

ماتریال های مورد استفاده :

تعداد درزهای دارای نشتی در حدود 19 عدد و جمعاً به طول 684 متر بوده است.

نشتیهاي  پراکنده موجود در بدنه تونل  نیز با ديتيلهاي ارائه شده آببندی گردید.

گالری عکس پروژه